സ്വർഗ്ഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും | Swargeeya Shilpi | Immanuel Henry | Sharun Varghese | GodLovesYou

SPONSORSVIDEO PLAYER BOTTOM

Auto × Auto

- 0 0
3836   1 year ago
Grace | 6 subscribers
3836   1 year ago
ഈ പ്രത്യാശ ഗാനം എത്ര കേട്ടാലും മതിയാകില്ല തീർച്ച..Sharun Varghese-ന്റെ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ വരികളും സംഗീതത്തിലൂടെ, Immanuel Henrry-യുടെ മനോഹരമായ ആലാപത്തിലൂടെ കേൾക്കാം..ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ..ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ..

Banner- @God Loves You
Lyrics | Music - SHARUN VARGHESE.
Singer- IMMANUEL HENRY
Keyboard- BLEMIN.
Violin- SUBIN.
Camera & Editing- Finny Adam(@AMEN TV )

Please Subscribe Our Channel
▼▼
https://www.youtube.com/c/GodLovesYouOfficial

Follow Us On Facebook
▼▼
https://www.facebook.com/godlvsyou

Follow Us On Instagram
▼▼
https://www.instagram.com/godlovesyouofficial

????????????????-???????????????????????? ????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????? @God Loves You ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????-???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ????????????????????????????????. ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????.

#SWARGEEYASHILPI
Please log in or register to post comments

SPONSORSVIDEO RIGHT

300 × Auto

RELATED VIDEOS

Auto Play :

SPONSORSVIDEO BOTTOM

Auto × Auto